Trầu Bà Tim x Oasis

* Kích thước (DxH): 6.5 x 8-10 cm
* Phương pháp: Trồng không đất
* Giá thể: Sỏi hydro
* Mức dễ chăm: 9/10
* Bảo hành: 30 ngày

119,000

* Kích thước (DxH): 6.5 x 8-10 cm
* Phương pháp: Trồng không đất
* Giá thể: Sỏi hydro
* Mức dễ chăm: 9/10
* Bảo hành: 30 ngày